Pomiar porównawczy

Kontrola dokładności pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do środowiska

 

     Ustawa z dnia 20 Lipca 2017 pod nazwą "Prawo Wodne" w Art.36. 1 p.2 nakłada obowiązek stosowania przepływomierzy lub systemów pomiarowych do pomiarów i rejestracji temperatury i ilości wprowadzanych ścieków do środowiska, jeśli ich ilość przekracza 864m3  na dobę.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2019 pozycja 1311) określa dokładność z jaką te pomiary mają być prowadzone.


     Problem w tym, że w większości oczyszczalni w Polsce odprowadza ścieki oczyszczone do
środowiska kanałami otwartymi. Urządzenia do pomiarów ilości ścieków w takich kanałach nie
zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017. w sprawie
rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej
kontroli" (Dz.U. z dnia 08 maja 2017 poz. 885). W myśl tego rozporządzenia, urządzenia tego typu
nie są objęte ustawowym nadzorem metrologicznym.
W związku z tym, do kontroli dokładności realizowanych pomiarów pozostają jedynie metody
pozaustawowe, a technicznie możliwym sposobem sprawdzenia ich dokładności jest pomiar
porównawczy.

     Istotą tego pomiaru jest przeprowadzenie zrzutu ściśle określonej ilości ścieków (traktowanej
jak wielkość odniesienia) i porównanie tej wartości ze wskazaniami zainstalowanego
przepływomierza stacjonarnego (kontrolowanego).
Ilość ścieków traktowaną jako wartość odniesienia można określić w dwojaki sposób:

1. Poprzez zrzut ilości ścieków/wody ze zbiornika spustowego, który posiada określoną
geometrię. Na podstawie pomiaru wysokości lustra cieczy przed i po zrzucie, można wyliczyć
zrzutu i z wskazaną przepływomierz.

2. Przeprowadzenie równoczesnego pomiaru tej samej ilości medium, innym urządzeniem
zamontowanym tym kanale. Wyniki pomiarów z obu urządzeń stanowią podstawę do
wyliczenia odchyłki pomiarowej. Aby otrzymać prawidłowe wyniki taki pomiar należy
wykonywać co najmniej przez kilka godzin, a jako urządzenie kontrolne (odniesienia) należy
stosować przepływomierz o co najmniej takiej samej dokładności pomiarów co urządzenie
sprawdzane.

     Jako firma specjalizująca się w pomiarach przepływu, wykonujemy takie pomiary.
W zależności od warunków technologicznych stosujemy obie metody wyznaczania wartości doniesienia.
W przypadku pomiarów równoczesnych, stosujemy przeplywomierze profilujące w wersji przenośnej
typu PCM4 i stacjonarnej typu Nivu Flow 750.
Przepływomierze tego typu posiadają świadectwo sprawdzenia wystawione przez Politechnikę
Gdańską, oraz certyfikat MCERTS wydany przez agencję notyfikującą SIRA (grupa CSA).

     W przypadku zainteresowania takim sprawdzeniem dokładności Waszego przepływomierza, prosimy
kontakt telefoniczny pod numer 606 491 800 lub mailowy na biuro@nivus.pl lub adk@nivus.pl

Z poważaniem

Zespół Firmy NIVUS

 

 

 

Witajcie,
Cieszymy się, że tu jesteś! Na wszelkie pytania dotyczące wody lub cyfryzacji z przyjemnością odpowiemy na telefon lub wiadomość e-mail.
NIVUS Zespół firmy
Ul. Bolesława Krzywoustego 4
81-035 Gdynia