Pomiary cieków wodnych

Pomiary cieków wodnych

Pomiary cieków wodnych metodą ultradźwiękową

  • Cieki wodne (np. rzeki)
  • Metody obliczania przepływu zgodne z normą PN-EN ISO 74.8:2009 (niemiecka 748/2021)
  • Pomiary chwilowe
Jak to działa…

Przepływ rzeczny odnosi się do objętości wody przepływającej przez przekrój rzeki w jednostce czasu. Klasyczną metodą szacowania przepływu rzeki w płytkich wodach jest młynkowanie.

 

Aby oszacować przepływ, przekrój rzeki podzielono na kilka podsekcji, zgodnie z wybraną liczbą pionów PN-EN ISO 74.8:2009 (niemiecka ISO 748/2007) proponuje minimalną liczbę pionów w zależności od szerokości rzeki. W każdym pionie mierzy się głębokość wody oraz prędkości wzdłuż pionu.

Zrzut w każdej podsekcji (rozładowanie częściowe) uzyskuje się poprzez pomnożenie jej powierzchni przez średnią prędkość wody. Istnieją dwie główne metody obliczania zrzutu zgodnie z normą PN-EN ISO 74.8:2009 (niemiecka ISO 748/2007) proponuje: metoda przekroju średniego i metoda przekroju środkowego.

 

Metoda średniego przekroju

Metoda przekroju średniego traktuje podsekcję jako obszar między dwiema kolejnymi pionami. Przepływ (q) w każdej podsekcji oblicza się według poniższego wzoru:

 

Przepływ rzeczny (Q) będzie sumą wszystkich zrzutów częściowych.

 

Metoda środkowego przekroju

W metodzie przekroju środkowego każdy pion odpowiada środkowi podsekcji.

Przepływ (q) w każdej podsekcji oblicza się w sposób pokazany poniżej:

 

Przepływ rzeczny (Q) będzie sumą wszystkich zrzutów częściowych.

 

Pomiar prędkości przepływu (v)

Prędkość przepływu mierzona jest metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem korelacji krzyżowej.

Dzięki tej technologii profilowania

czujnik może jednocześnie wskazywać do 16 bramek pomiarowych prędkości w różnych głębokościach wody. Dla każdego pionu jest tylko jeden pomiar obejmujący wszystkie prędkości. Daje to ogromną korzyść pod względem czasu trwania pomiaru.

Nie ma potrzeby przesuwania czujnika na różnych głębokościach wody. Ten wielopunktowy pomiar zapewnia większą dokładność w wyznaczaniu krzywej prędkości przepływu w porównaniu do pomiaru jednopunktowego, takiego jak młynek lub mierniki prądu elektromagnetycznego.

 

Pomiar poziomu wypełnienia (h)

Dokładne obliczenia przepływu wymagają również niezawodnego pomiaru poziomu. Nasze czujniki korelacji krzyżowej są wyposażone w celkę do pomiaru ciśnienia. Poziom jest mierzony zgodnie z zasadą hydrostatyczną. Ciśnienie wody nad czujnikiem jest proporcjonalne do poziomu napełnienia.

 

Co na tym zyskujesz?
  • Szybki pomiar dzięki technologii profilowania korelacji krzyżowej
  • Automatyczne obliczanie przepływu
  • Wybór metody obliczeniowej nawet po pomiarze
  • Generowanie raportu z pomiarów w formacie PDF
Video
NIVUS Produkte
Witajcie,
Cieszymy się, że tu jesteś! Na wszelkie pytania dotyczące wody lub cyfryzacji z przyjemnością odpowiemy na telefon lub wiadomość e-mail.
NIVUS Zespół firmy
Ul. Bolesława Krzywoustego 4
81-035 Gdynia